( അല്‍ ഖാരിഅഃ ) 101 : 1

الْقَارِعَةُ

ആ ഭയങ്കരമായ സംഭവം!