( അല്‍ മുഅ്മിനൂന്‍ ) 23 : 1

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

നിശ്ചയം, വിശ്വാസികള്‍ വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു.