( അശ്ശുഅറാഅ് ) 26 : 1

طسم

ത്വാ-സീന്‍-മീം.

തൂരിസീനായില്‍ വെച്ച് മൂസായോടുള്ള അഭിസംബോധനം. 7: 1; 20: 1; 40: 1 വിശ ദീകരണം നോക്കുക.