( അന്‍കബൂത്ത് ) 29 : 1

الم

അലിഫ്-ലാം-മീം.

അല്ലാഹുവില്‍ നിന്ന് ജിബ്രീല്‍ മുഖേന മുഹമ്മദിന് വന്നുകിട്ടുന്നത്. 2: 1; 26: 192-194 വിശദീകരണം നോക്കുക.