( അര്‍റൂം ) 30 : 1

الم

അലിഫ്-ലാം-മീം.

അല്ലാഹുവില്‍ നിന്ന് ജിബ്രീല്‍ മുഖേന മുഹമ്മദിന് വന്നുകിട്ടുന്നത്. 2: 1; 29: 1 വി ശദീകരണം നോക്കുക.