( ദുഖാന്‍ ) 44 : 1

حم

ഹാ-മീം

40: 1; 41: 41-42 വിശദീകരണം നോക്കുക