( അന്നബഅ് ) 78 : 1

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അവര്‍ പരസ്പരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?