( അബസ ) 80 : 1

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ

അവന്‍ നെറ്റിചുളിച്ച് തിരിഞ്ഞ് കളയുകയുമായി,