( അല്ലൈല്‍ ) 92 : 1

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

രാവുമാണ് സത്യം, അത് മൂടുമ്പോള്‍.